Noteikumi

Vispārējie Berry.lv līguma noteikumi

 

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA „Diamond Sky” un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Klients).

 

Vispārējo Berry.lv līguma noteikumu ietvaros lietoto terminu nozīmes:

 

Akcija Pārdevēja piedāvātā un Berry.lv Mājas lapā izsludinātā iespēja iegādāties Preci/Pakalpojumu uz īpaši izdevīgiem noteikumiem;

 

Berry.lv konts Mājas lapā norādītais Berry.lv bankas konts;

 

Berry.lv sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Diamond Sky” (reģ.nr. 40103653285), juridiskā adrese Rīga, Vecmīlgrāvja iela 6, LV – 1015;

 

Līgums starp Berry.lv un Klientu Vispārējos noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā noslēgtais pirkuma līgums par Berry kupona iegādi;

 

Klienta konts uz Klienta vārda jebkurā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta Pirkuma maksas samaksa. Klients ir tiesīgs veikt Pirkuma maksas samaksu, izmantojot kādu citu, Klienta izvēlētu samaksas veidu;

 

Klients Vispārējo noteikumu 1.1.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;

 

Berry kupons Akcijā piedāvātās Preces/Pakalpojuma Berry kupons, ko Pārdevējs ar Berry.lv starpniecību pārdod Klientam Mājas lapā un, ko pēc iegādes Klientam ir tiesības apmainīt pret Akcijā piedāvāto Preci/Pakalpojumu;

 

Mājas lapa Berry.lv interneta mājas lapa ar adresi www.Berry.lv, kurā elektroniski reģistrējoties un noslēdzot Pirkuma līgumu, Klients piekrīt Vispārējiem noteikumiem;

 

Parole Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un kuru Klients apņemas neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai;

 

Pārdevējs Akcijā norādītais Preces/Pakalpojuma pārdevējs;

 

Pirkuma maksa Mājas lapā norādītā Berry kupona pirkuma maksa, ko Klients par Berry kupona iegādi samaksā Berry.lv;

 

Prece/Pakalpojums Mājas lapā norādītā Akcijas prece/pakalpojums, ko Klients var saņemt apmaiņā pret iegādāto Berry kuponu;

 

Puse/s Klients vai/un Berry.lv kopā;

 

Saistītās sabiedrības SIA Diamond Sky mātes sabiedrība, tās valdošā sabiedrība un jebkura no valdošās sabiedrības atkarīgā sabiedrība, citi uzņēmumi vai sabiedrības, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību SIA Diamond Sky pamatkapitālā vai kurās SIA Diamond Sky ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību;

 

Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse;

 

Vispārējie noteikumi vispārējie Berry.lv Pirkuma līguma noteikumi.

 

1. Līguma noslēgšana

 

1.1. Lai noslēgtu Līgumu, Klienta apliecina, ka Klients ir rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

 

1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas. Berry.lv ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto mobilā telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no mobilo sakaru operatoriem.

 

1.3. Līgums (tajā skaitā Vispārējie noteikumi tādā redakcijā, kāda tikusi publicēta Mājas lapā uz Berry kuponu pieprasījuma iesniegšanas brīdi) stājas spēkā brīdī, kad Klients Mājas lapā ir akceptējis Līguma noteikumus.

 

1.4. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā noslēgtais Līgums apliecina, ka Klients vēlas iegādāties Berry kuponu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar Vispārējiem noteikumiem, kā arī katrā akcijā norādītajiem noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

 

2. Berry kuponu iegāde un Pirkuma apmaksa

 

2.1. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu, Klients iesniedz Berry.lv Berry kuponu pieprasījumu un veic Pirkuma apmaksu vai arī piekrīt, ka Berry.lv rezervē naudas līdzekļus no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes Pirkuma maksas apmērā. Ja Berry.lv rezervē naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes, Klients piekrīt minēto naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz Berry.lv kontu, nekavējoties pēc tam, kad pārdoto Berry kuponu skaits ir sasniedzis Akcijā norādīto Berry kuponu minimālo skaitu. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa tikusi ieskaitīta Berry.lv kontā.

 

2.2. Kad Berry.lv ir saņēmis Pirkuma maksu (ar noteikumu, ja pēc Akcijā norādītajām Akcijas beigām pārdoto Berry kuponu skaits ir sasniedzis Akcijā norādīto Berry kuponu minimālo skaitu), Berry.lv nosūta Klientam Berry kuponu, ko Klients izdrukā un, ievērojot Berry kuponu derīguma termiņu, derīguma termiņa ietvaros apmaina pret Preci/Pakalpojumu. Klients apņemas nepavairot izdrukāto Berry kuponu un nenodot to kopijas Trešajām personām.

 

2.3. Berry.lv atmaksā Klientam Pirkuma maksu gadījumā, ja Pārdevējs, kura pienākums, saskaņā ar Akcijas noteikumiem, ir veikt Berry kupona apmaiņu pret Preci/Pakalpojumu, līdz Akcijā norādītajam Berry kupona derīguma termiņam ir likvidēts vai kādā citā veidā izbeidzis savu darbību un ja Klients ir iesniedzis Berry.lv to apstiprinošu dokumentu, kā arī savu iegādāto Berry kuponu. Berry.lv pārskaita Pirkuma maksu uz Klienta kontu vai citu Klienta norādīto kontu (ja Klients Pirkuma maksas samaksai ir izmantojis citu Klienta izvēlētu samaksas veidu) 5 (piecu) dienu laikā no minēto dokumentu un Berry kupona saņemšanas brīža.

 

3. Atteikuma tiesības

 

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Berry kupona 14 dienu laikā no Berry kupona iegādes dienas, ja Berry kupons šo 14 dienu laikā nav izmantota. Lai izmantotu Berry kupona atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Berry kuponu jānosūta uz Berry.lv juridisko adresi (Vecmīlgrāvja iela 20, Rīga, LV-1015). Lejuplādēt Berry kupona atteikuma veidlapu var ŠEIT.

 

3.2. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par preces vai pakalpojuma, kas iegādāts, izmantojot Berry kuponu. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no preces saņemšanas dienas, pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no Berry kupona iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Lai izmantotu preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar iegādāto preci jānosūta uz prece pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi. Lejuplādēt preces / pakalpojuma atteikuma veidlapu var ŠEIT.

 

3.3. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot:

 

3.3.1. ja iegādāts audioieraksts vai videoieraksts, vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums;

 

3.3.2. ja piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

 

3.3.3. ja piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces;

 

3.3.4. ja noslēgts līgums par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus Klientam jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, ceļojumi);

 

3.3.5. ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma);

 

3.3. 6. ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

 

3.3.7. ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Klienta piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām.

 

3.4. Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

 

3.5. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nogādāšanu Berry.lv.

 

4. Atbildība

 

4.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību, kuras viņš, saskaņā ar Līguma noteikumiem, sniedzis, reģistrējoties Berry.lv Mājas lapā vai Berry kupona pieprasījumā.

 

4.2. Klients apzinās un saprot, ka Berry.lv ir Berry kuponu pārdevējs, bet Pārdevējs ir konkrētās preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs. Par preci vai pakalpojumu, kas iegādāts, izmantojot Berry kuponu, ir atbildīgs konkrētās preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

 

4.3. Berry.lv un Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu Berry kuponu, vai Berry kupona numuru un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem.

 

4.4. Berry.lv ir tiesības nekavējoties apturēt Klienta izveidotā konta Mājas lapā vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem.

 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Vispārējos noteikumos paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi.

 

4.6. Berry.lv ir atbildīgs par Klientam nodarītiem zaudējumiem, tiktāl, ciktāl it iespējams pierādīt cēloņsakarību starp Berry.lv rīcību un konkrēto Klientam radīto zaudējumu.

 

5. Klienta datu apstrāde

 

5.1. Berry.lv ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

 

6. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

 

6.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka Klientam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt Berry.lv komercpriekšlikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no komercpriekšlikumu saņemšanas, to var izdarīt nospiežot no Berry.lv saņemtās vēstules beigās esošo tiešsaisti „Ja vēlies atteikties no šiem jaunumiem, spied šeit” vai paziņojot par savu vēlmi uz Berry.lv epastu info@Berry.lv.

 

7. Citi noteikumi

 

7.1. Berry.lv ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

 

7.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Mājas lapā, ir ekskluzīvs Berry.lv īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas Berry.lv piekrišanas ir aizliegta.

 

7.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

 

7.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksimilu vai e-pastu, uz to adresi vai faksimila numuru, kas norādīti Līgumā vai Klienta reģistrācijas laikā.

 

7.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10. kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

 

7.6. Berry.lv ir tiesības visā Līguma darbības laikā vienpusēji izdarīt grozījumus Vispārējos noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā un klients Mājas lapā ir atzīmējis, ka piekrīt lietošanas noteikumiem.

 

7.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Klientam rodas sūdzības par Līguma izpildi, Klientam ir tiesības tās nosūtīt uz Berry.lv klientu atbalsta e-pastu un tālruni, kas ir noradīti Mājas lapā, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, iegādātā kupona numuru un izklāstot sūdzības saturu. Berry.lv apņemas izskatīt saņemto sūdzību iespējami ātrākā termiņā un atbildēt Klientam uz norādīto tālruni vai e-pastu.